Hi there! Sorry for interrupting but we have detected that you are browsing with JavaScript disabled. So we would like to warn you that some of the features might not work as expected. In order to turn it on back follow the instructions here

Our mission at MySQUAR is to connect the people of Myanmar through technology. We want to make it easy for you to share, interact, and express. // ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ MySQUAR ရဲ႕ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး နည္းပညာကိုအသံုးျပဳၿပီးေတာ့ အၿမဲတမ္း အဆက္အသြယ္ရွိေနေစရန္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ရဲ့ ခံစားခ်က္ေတြ၊ ေျပာျပခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ ကို လြယ္ကူစြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ဖို႔ ဆိုရင္လည္းမမွားပါဘူး။

Providing a balance between free expression and the needs of a diverse public are important to ensure a happy community. With that in mind, we’ve created the following community standards to help shape what sort of content is acceptable and what content may be reported or removed. // လူတန္းစား အလႊာေပါင္းစံုမွ လြတ္လပ္စြာပါ၀င္ေျပာဆိုျခင္း ဆိုသည္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ အေရးပါတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အသံုးျပဳသူေတြရဲ့ ဘယ္လုိအေၾကာင္းအရာမ်ိဳးေတြကုိ လက္ခံသင့္ / ျငင္းပယ္သင့္လည္းဆုိ တာေတြကိုေအာက္ပါ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ေယဘူယ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပးအပ္ပါသည္။

Violence and Threats

We aim to keep our channels free of violent activity, bullying, and threatening behaviour. Any behaviour that we perceive to be endorsing physical harm, or a threat to public safety, may be reported or removed. // ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ရဲ႕ အြန္လိုင္းအသိုင္းအ၀ိုင္းကို အသံုးျပဳၿပီး တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ေႏွာက္ယွက္ေျခာက္လန္႔ျခင္း မျဖစ္ေစရ။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ (သို႔) အမ်ားသူငွာအား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ျဖစ္ေစ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား(သုိ႔) အမ်ားျပည္သူလုံၿခံဳမႈ အားၿခိမ္းေျခာက္ေစႏိုင္ေသာ အျပဳအမူမ်ားဟု ယူဆရပါက မည့္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးကုိမဆုိ ျငင္းပယ္ဖယ္ရွားပစ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Hate Speech

We strive to make a distinction between satire and humorous expression and serious speech. Attacks based on race, ethnicity, national origin, sex, gender, sexual orientation, disabilities or medical conditions may be reported or removed. // MySQUAR ၏ သူမတူတဲ့ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမွာ ႏွိမ္ခ်ပ်က္ရယ္ျပဳမႈမ်ား၊ အမုန္းပြားေစေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ား မွ ကင္းရွင္းေသာ အြန္လိုင္း အသိုက္အ၀န္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးေရး မတူညီမႈေတြ၊ မ်ိဳးႏြယ္စုကြဲျပားမႈေတြ၊ က်ား/မ ကြဲျပားမႈေတြ၊ ကိုယ္ကာယႀကံခိုင္သန္းစြမ္းမႈ မတူညီမႈေတြ ကိုအေျခခံထားတဲ့ ေျပာဆို ေရးသားမႈေတြကို ေတြ႔ရွိလာပါ ဖယ္ရွားပစ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Bullying and Abuse

We believe in allowing free public expression, but we will take action against reports of bullying or abuse on our platform. // လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ျပဳထားေပမယ့္လည္း အမ်ားသူငွာအား အႏိုင္က်င့္ ေႏွာက္ယွက္ေစႏိုင္ေလာက္ေသာ အျပဳအမႈမ်ိဳး ျဖစ္ေစႏိုင္ပါက ပ်ယ္ဖ်က္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Graphic Content

We expect that people who share content on our platform should do so in a responsible manner. If inappropriate content is shared in a public manner it may be reported or removed. This includes both graphic violence and content of a pornographic nature. // ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အြန္လိုင္း အသိုက္အ၀န္းေပၚမွာ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ေဖာ္ျပသူေတြအေနနဲ႔ အမ်ားလက္ခံႏိုင္တဲ့ အမူအက်င့္မ်ိဳးေတြ ျပဳလုပ္လိမ္႔မယ္လုိ႔ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ ညစ္ညမ္းဓါတ္ပုံမ်ား၊ စိတ္ေခ်ာက္ျခားစရာ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ လူအမ်ားျမင္ႏိုင္တဲ့ေနရာေတြမွာ ေဖာ္ျပထားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အဲဒီအေၾကာင္းအရာေတြကုိ ဖယ္ရွားပစ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Intellectual Property

Before sharing content on our platforms, please be sure you have the rights to do so. Please respect copyrights, trademarks, and other legal rights. // ကၽြႏ္ုပ္တုိ အြန္လိုင္း အသိုက္အ၀န္းေပၚမွာ ေပၚမွာ ျဖန္႔ေ၀ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳခင္မွာ မူပုိင္ခြင့္၊ အမွတ္တံဆိပ္၊ အျခား တရားဥပေဒဆုိင္ရာ ၿငိစြန္းစရာေတြမပါဝင္ေစဖုိ႔ အထူးသတိျပဳဖုိ႔ေတာင္းဆုိအပ္ပါတယ္။

Phishing and Spam

We ask that you refrain from contacting users for commercial purposes without prior consent. // အြန္လိုင္း အသိုက္အ၀န္းေပၚရွိ အသံုးျပဳသူမ်ားအား စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစရန္ အလို႔ငွာ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳသေဘာတူညီခ်က္ ရယူျခင္းမျပဳပဲ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစရန္ ထပ္တလဲလဲ ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ရပါ။

Security

Privacy and security is something we take seriously. We work to keep your information secure from any outside attempts to access. // ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုံၿခံဳမႈမ်ားအား အျခားျပင္ပမွ မေပါက္ၾကားေအာင္အထူးလုံၿခံဳစြာ သိမ္းဆည္းထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Reporting Abuse

If you see something on any MySQUAR products that you believe violates these standards, you should report it to us. Please keep in mind that reporting a piece of content does not guarantee that it will be removed from the site. Because of the diversity of our community, it's possible that something could be disagreeable or disturbing to you without meeting the criteria for being removed or blocked. For this reason, we also offer the ability to block users. // တကယ္လုိ႔ MySQUAR ရဲ႕၀န္ေဆာင္မႈ ေတြမွာ ယခု ေဖၚျပထားတဲ့စံႏႈန္းမ်ားနဲ႕မကုိက္ညီတာကုိေတြရွိပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဆီကုိ ဆက္သြယ္တုိင္တန္းသင့္ပါတယ္။ သင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းအတြက္ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစမည္ ဆိုပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဖယ္ရွားေပးမယ္လုိ႔အာမမခံပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွာ အသုံးျပဳသူအခ်င္းခ်င္း block လုပ္ႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။